Programul „Sa știi mai multe, sa fii mai bun!”

Prevederi generale

1. Saptamâna 1 – 5 aprilie 2013 va fi dedicata activitaților educative
extracurriculare și extrașcolare, în cadrul programului numit „Sa știi mai
multe, sa fii mai bun!”. În aceasta saptamâna nu se organizeaza cursuri
conform orarului obișnuit al unitâții de învațamânt, iar programul „Sa știi
mai multe, sa fii mai bun!” se va desfașura în conformitate cu un orar
special.
2. Scopul acestui program este implicarea tuturor copiilor preșcolari/elevilor și
a cadrelor didactice în activitați care sa raspunda intereselor și preocuparilor
diverse ale copiilor preșcolari/elevilor, sa puna în valoare talentele și
capacitațile acestora în diferite domenii, nu neaparat în cele prezente în
curriculumul național, și sa stimuleze participarea lor la acțiuni variate, în
contexte nonformale.
3. În perioada 2 – 7 aprilie 2013, Ministerul Educației, Cercetarii, Tineretului și
Sportului organizeaza etapele naționale ale olimpiadelor colare pe discipline
de învațamânt și, dupa caz, ale concursurilor școlare.
4. În programul „Sa știi mai multe, sa fii mai bun!”, elaborat și organizat de
fiecare unitate de învațamânt, vor fi incluși toți copiii preșcolari/elevii și
toate cadrele didactice care nu participa la etapa nationala a olimpiadelor si
concursurilor școlare.

Planificarea și aprobarea programului
5. În vederea elaborarii programului de activitați, în timpul primului semestru,
se vor solicita propuneri elevilor, la orele de dirigenție, și cadrelor didactice,
în cadrul sedinȚelor comisiilor metodice, parinților, în cadrul sedintelor cu
parinții, precum si reprezentaților autoritaȚilor administraȚiei publice locale/ai
comunitaȚii, în cadrul sedintelor consiliului de administrație.
6. Dupa colectarea propunerilor se vor desfașura dezbateri în colectivele de
elevi, în consiliul elevilor, în consiliul profesoral și în comitetul reprezentativ
al parinților, în vederea adoptarii programului agreat de majoritatea elevilor
si a cadrelor didactice.
7. Modalitatea de selecție a activitaților propuse se decide la nivelul unitaților
de învațamânt si presupune implicarea, în egala masura, a elevilor, a cadrelor
didactice, a parinților, astfel încât proiectele și activitațile selectate sa
corespunda obiectivelor educaȚionale specifice comunitaȚii școlare, fiind un
rezultat al opțiunilor acesteia.
8. Tipurile de activitați care se organizeaza în saptamâna menționata, durata
acestora, modalitațile de organizare și responsabilitațile se stabilesc în
consiliul profesoral și se aproba de catre consiliul de administrație al unitații
de învațamânt, pâna la data de 15 februarie 2013.

9. Consilierul educativ din unitatea de învațamânt centralizeaza propunerile
agreate, în vederea includerii acestora în Calendarul Activitaților Educative
al unitații de învațamânt, ca domeniu distinct: programul „Sa știi mai multe,
sa fii mai bun!”.
10. Conducerile unitaților de învațamânt vor asigura popularizarea programului
„Sa știi mai multe, sa fii mai bun!”, la nivel local pentru crearea unui
impact pozitiv al activitaților organizate, atât la nivelul unitații de
învațamânt, cât și la nivelul comunitații.
11. Unitațile de învațamânt sunt încurajate sa permita participarea parinților, a
voluntarilor, a reprezentanților mass-mediei și a publicului larg la activitațile
care se preteaza la acest tip de deschidere spre comunitate.
Conținutul și organizarea programului
12. Se recomanda elaborarea unor proiecte la nivelul grupelor de
preșcolari/claselor, al grupurilor de clase sau al unitații de învațamânt, care
sa urmareasca și sa permita realizarea unor obiective educaționale prin
activitați care, în programul normal din perioada cursurilor, nu se pot derula.
13. Proiectele se pot organiza și în consorțiile școlare, în parteneriat cu alte
unitați de învațamânt, cu organizații neguvernamentale, cu palatele și
cluburile copiilor, cu cluburile sportive școlare, cu direcțiile de tineret și
sport, cu taberele școlare, cu instituții culturale și sțiințifice (institute de
cercetari, instituții de învațamânt superior etc.), cu poliția, jandarmeria,
inspectoratele pentru situații de urgența, cu direcțiile de sanatate publica,
agențiile pentru protecția mediului etc.
14. Atât elevii, cât și cadrele didactice vor alege activitațile la care doresc sa
participe, din lista celor propuse. De asemenea, se va avea în vedere
posibilitatea implicarii parinților care doresc acest lucru, precum și a altor
parteneri.
15. Fiecare activitate la care participa copiii preșcolari/elevii trebuie sa fie
coordonata de un numar corespunzator de cadre didactice. Indiferent de
tipurile de activitați organizate, conducerea unitații de învațamânt și cadrele
didactice vor lua toate masurile pentru asigurarea supravegherii copiilor
preșcolari/elevilor și a securitații acestora.
16. Tipurile de activitați care pot fi organizate în cadrul programului „Sa știi
mai multe, sa fii mai bun!”, pot include:

– activitați culturale;
– activitați tehnico-sțiințifice;
– activitați sportive;
– activitați de educație pentru cetațenie democratica, pentru promovarea
valorilor umanitare (inclusiv voluntariat, caritate, implicare activa în
societate, responsabilitate sociala, relații și comunicare etc.);

– activitați de educație pentru sanatate și stil de viața sanatos (inclusiv
referitoare la dependența de calculator, siguranța pe internet etc.);
– activitați de educație ecologica și de protecție a mediului (inclusiv
colectare selectiva, economisirea energiei, energie alternativa etc.);
– activitați de educație rutiera, PSI, educație pentru reacții corecte în
situații de urgența etc.;
– altele.
Aceste activitați se vor organiza sub diferite forme, de exemplu:
– ateliere de teatru, dans, muzica, arte plastice, educație media și
cinematografica;
– competiții organizate la nivelul școlii, al grupurilor de școli, al
localitații sau al județului;
– mese rotunde, dezbateri;
– activitați de voluntariat sau de interes comunitar;
– campanii antitutun/antialcool/antipoluare/de prevenire a delincvenței
juvenile/de prevenire a traficului de persoane etc.;
– proiecte comunitare, de responsabilitate sociala;
– peer – education;
– schimburi de experiența;
– vizite de studii;
– tabere/școli de creație sau de cercetare;
– parteneriate educaționale și tematice la nivel de unitați de învațamânt,
pe plan intern și internațional, pentru dezvoltarea aptitudinilor pentru
lucrul în echipa și în proiecte.

Monitorizare și evaluare
17. Activitațile vor fi organizate în fiecare zi lucratoare a saptamânii
menționate, acoperind cel puțin numarul de ore prevazut în orarul obișnuit al
școlii, atât pentru elevi, cât și pentru cadrele didactice.
18. Dupa aprobarea de catre consiliul de administrație, programul adoptat
devine obligatoriu, atât pentru elevi, cât și pentru cadrele didactice.
19. Elevii au obligația de a participa la activitațile pentru care s-au înscris,
absențele fiind înregistrate în catalog la rubrica Purtare.
20. Activitațile aprobate se vor menționa în condica de prezența a cadrelor
didactice și vor fi monitorizate de conducerea unitații de învațamânt.
21. Fiecare unitate de învațamânt va elabora instrumente și criterii de evaluare a
activitaților desfașurate în saptamâna „Sa știi mai multe, sa fii mai bun!”.
Elaborarea criteriilor se va realiza printr-o procedura transparenta, prin
implicarea elevilor, parinților și a cadrelor didactice, cu consultarea, dupa
caz, a partenerilor din afara unitații de învațamânt implicați în program.
Instrumentele și criteriile de evaluare vor fi avizate de catre consiliul profesoral, aprobate de catre consiliul de administrație și anunțate comunitații școlare și publicului larg cu cel puțin 3 saptamâni înainte de începerea activitaților propriu-zise.

Sursa: www.edu.ro

About the Author

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You may also like these