ORDIN privind structura anului scolar 2012 – 2013

În temeiul prevederilor art. 94, alin. (2), lit. r) din Legea Educației
Naționale nr.1/2011,

cu modificarile și completarile ulterioare,
în baza prevederilor art. 22, alin. (6) din Hotarârea Guvernului nr.
536/2011 privind organizarea si funcționarea Ministerului Educației, Cercetarii,
Tineretului si Sportului, cu modificarile și completarile ulterioare,
MINISTRUL EDUCAȚIEI, CERCETARII, TINERETULUI SI SPORTULUI
emite prezentul ordin:
Art.1 (1) Anul scolar 2012-2013 are 36 de saptamâni de cursuri, însumând 178
de zile lucratoare.
(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), se stabilesc urmatoarele:
a) pentru clasele terminale din învațamântul liceal, anul școlar are 37 de
saptamâni din care durata cursurilor este de 33 de saptamâni, 4 saptamâni fiind
dedicate desfașurarii examenului de bacalaureat. Cursurile claselor terminale se
încheie la data de 31 mai 2013;
b) pentru clasa a VIII-a, anul școlar are 36 de saptamâni din care durata
cursurilor este de 35 de saptamâni, o saptamâna fiind dedicata desfașurarii
evaluarii naționale. Cursurile claselor a VIII-a se încheie la data de 14 iunie
2013;
c) pentru clasele din învațamântul liceal – filiera tehnologica, cu excepția
claselor terminale, durata cursurilor este cea stabilita prin planurile-cadru de
învațamânt, în vigoare.
d) pentru clasele din învațamântul profesional cu durata de 2 ani, durata
cursurilor este cea stabilita prin planurile-cadru de învațamânt în vigoare;
e) pentru învațamântul special – clasele a IX-a – a XI-a, ciclul inferior al
liceului, filiera tehnologica, durata cursurilor este de 37 de saptamâni, însumând
182 de zile;
f) stagiile de pregatire practica pentru care au optat absolvenții ciclului inferior
al liceului, filiera tehnologica, cuprind 720 de ore care se desfașoara în perioada
propusa de unitatea de învațamânt organizatoare și aprobata de inspectoratul
școlar, conform structurii anului școlar, cu respectarea vacanțelor;
g) pentru învățamântul postliceal (scoala postliceala si scoala de maistri), durata
cursurilor este cea stabilita prin planurile-cadru de învățamânt, în vigoare.
Art.2 Anul scolar 2012-2013 începe la data de 1 septembrie 2012, se încheie la
data de 31 august 2013 si se structureaza pe doua semestre dupa cum urmeaza:
Semestrul I
Cursuri – luni, 17 septembrie 2012 – vineri, 21 decembrie 2012.
În perioada 5 – 11 noiembrie 2012, clasele din învațamântul primar si grupele
din învațamântul prescolar sunt în vacanța.
Vacanța de iarna – sâmbata, 22 decembrie 2012 – duminica, 13 ianuarie 2013
Semestrul al II-lea
Cursuri – luni, 14 ianuarie 2013 – vineri, 5 aprilie 2013
Vacanța de primavara – sâmbata, 6 aprilie 2013 – duminica, 14 aprilie 2013
Cursuri – luni, 15 aprilie 2013 – vineri, 21 iunie 2013
Vacanța de vara – sâmbata, 22 iunie 2013 – duminica, 15 septembrie 2013
Art.3 În zilele libere prevazute de lege nu se organizeaza cursuri.
Art.4 (1) Saptamâna 1 – 5 aprilie 2013 din semestrul al doilea este saptamâna
dedicata activitaților extracurriculare și extrașcolare, în cadrul programului
numit „Sa știi mai multe, sa fii mai bun!”, având un orar specific.
(2) Tipurile de activitați care se organizeaza în saptamâna menționata la alin.
(1), modalitațile de organizare și responsabilitațile se stabilesc conform anexei
care face parte integranta din prezentul ordin.
Art.5 (1) Tezele din semestrul I al anului scolar 2012-2013 se susțin, de regula,
pâna la data de 30 noiembrie 2012.
(2) Tezele din semestrul al II-lea al anului scolar 2012-2013 se susțin, de regula,
pâna la data de 25 mai 2013.
Art.6 (1) În situații deosebite, bine fundamentate, în funcție de condițiile
climaterice locale speciale si de specificul scolii, inspectoratele scolare pot
aproba, la cererea conducerii unităților de învațamânt, modificari ale structurii
anului scolar stabilite prin prezentul ordin.
(2) Solicitarea de modificare a structurii anului școlar se face dupa consultarea
consiliului reprezentativ al parinților din unitatea/unitațile de învațamânt
respectiva/respective.
(3) Aprobarea modificarii structurii anului scolar, menționata la alin. (1), se
acorda în condițiile asigurarii unui numar de zile de cursuri cel puțin egal cu cel
stabilit la art. 1, precum si a posibilitații ca toți elevii sa participe, fara restricții,
la examenele și evaluarile naționale: evaluarea naționala a absolvenților clasei
a VIII-a, examenul de bacalaureat, examenele de certificare a competențelor
profesionale, examenele de atestare a competențelor, examenele de absolvire.
Art.7 Calendarul examenelor/evaluarilor naționale, al examenelor de absolvire,
respectiv de certificare/atestare a competențelor profesionale/ a competențelor,
precum si calendarul admiterii în clasa a IX-a se aproba prin ordine distincte ale
ministrului educației, cercetarii, tineretului si sportului.
Art.8 La data intrarii în vigoare a prezentului ordin se abroga ordinul
ministrului educației, cercetarii, tineretului și sportului nr. 3794/2012, publicat
în Monitorul Oficial al României nr. 296 din 5 mai 2012.
Art.9 Direcția generala educație si învatare pe tot parcursul vieții, Direcția
generala învațamânt în limbile minoritaților, relația cu Parlamentul si partenerii
sociali, Direcția generala management, resurse umane și rețea scolara,
inspectoratele scolare județene si al municipiului Bucuresti, precum si
conducerile unitaților de învațamânt duc la îndeplinire prevederile prezentului
ordin.
Art.10 Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I

Sursa: www.edu.ro

About the Author

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You may also like these