ORDIN privind structura anului școlar 2011 – 2012

În temeiul Legii educației naționale nr.1/2011,
În temeiul Hotărârii de Guvern nr. 81/2010, privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, cu modificările și completările ulterioare,
MINISTRUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ȘI SPORTULUI
emite prezentul ordin:
Art.1 (1) Anul școlar 2011-2012 are 36 de săptămâni de cursuri, însumând 177 de zile lucrătoare.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), se stabilește:
a) Pentru clasele terminale din învățământul liceal, anul școlar are 37 de săptămâni din care durata cursurilor este de 33 de săptămâni, 4 săptămâni fiind dedicate desfășurării examenului național de bacalaureat. Cursurile claselor terminale se încheie în data de 1 iunie 2012.
b) Pentru clasa a VIII-a, anul școlar are 36 de săptămâni din care durata cursurilor este de 35 de săptămâni, o săptămână fiind dedicată desfășurării evaluării naționale. Cursurile claselor a VIII-a se încheie în data de 15 iunie 2012.
c) Pentru clasele din învățământul liceal – filiera tehnologică, cu excepția claselor terminale, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învățământ, în vigoare.
d) Pentru învățământul special – clasele a IX-a – a XI-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, durata cursurilor este de 37 de săptămâni, însumând 182 de zile.
e) Stagiile de pregătire practică pentru care au optat absolvenții ciclului inferior al liceului, filiera tehnologică, cuprind 720 de ore care se desfășoară în perioada propusă de unitatea de învățământ organizatoare și aprobată de inspectoratul școlar, conform structurii anului școlar, cu respectarea vacanțelor.
f) Pentru învățământul postliceal (școală postliceală și școală de maiștri), durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învățământ, în vigoare.
Art.2 Anul școlar 2011-2012 începe pe data de 1 septembrie 2011, se încheie pe data de 31 august 2012 și se structurează pe două semestre, după cum urmează:
Semestrul I
Cursuri – luni, 12 septembrie 2011 – vineri, 23 decembrie 2011.
În perioada 22 – 30 octombrie 2011, clasele din învățământul primar și grupele din învățământul preșcolar sunt în vacanță.
Vacanța de iarnă – sâmbătă, 24 decembrie 2011 – duminică, 15 ianuarie 2012
Semestrul al II-lea
Cursuri – luni, 16 ianuarie 2012 – vineri, 6 aprilie 2012
Vacanța de primăvară – sâmbătă, 7 aprilie 2012 – duminică, 22 aprilie 2012
Cursuri – luni, 23 aprilie 2012 – vineri, 22 iunie 2012
Vacanța de vară – sâmbătă, 23 iunie 2012- duminică, 9 septembrie 2012
Art.3 În zilele libere prevăzute de lege nu se organizează cursuri:
Joi, 1 decembrie 2011 – Ziua națională a României
Marți, 1 mai 2012 – Ziua Muncii
Luni, 4 iunie 2012 – A doua zi de Rusalii
Art.4 (1) Săptămâna 2-6 aprilie 2012, din semestrul al doilea, este săptămână dedicată activităților extracurriculare și extrașcolare, având un orar specific.
(2) Tipurile de activități care se organizează în săptămâna menționată la alin. (1), modalitățile de organizare și responsabilitățile se stabilesc în Anexa la prezentul ordin.
Art.5 (1) Tezele din semestrul I al anului școlar 2011-2012 se susțin, de regulă, până la data de 30 noiembrie 2011.
(2) Tezele din semestrul al II-lea al anului școlar 2011-2012 se susțin, de regulă, până la data de 25 mai 2012.
Art.6 (1) În situații deosebite, bine fundamentate, în funcție de condițiile climaterice locale speciale și de specificul școlii, inspectoratele școlare pot aproba, la cererea conducerii unităților de învățământ, modificări ale structurii anului școlar stabilite prin prezentul ordin.
(2) Solicitarea de modificare a structurii anului școlar se face după consultarea consiliul reprezentativ al părinților.
(3) Aprobarea modificării structurii anului școlar, menționată la alin. (1), se acordă în condițiile asigurării unui număr de zile de cursuri cel puțin egal cu cel stabilit la art. 1, precum și a posibilității ca toți elevii să participe, fără restricții, la examenele de bacalaureat și de absolvire.
Art.7 Calendarul examenelor/evaluărilor naționale, al examenelor de absolvire, respectiv de certificare a competențelor profesionale, precum și calendarul admiterii în clasa a IX-a se aprobă prin ordine distincte ale ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului.
Art.8 Direcția Generală Educație și Învățare pe Tot Parcursul Vieții, Direcția Generală Învățământ în Limbile Minorităților, Relația cu Parlamentul și Partenerii Sociali, Direcția Generală Management, Resurse Umane și Rețea Școlară, inspectoratele școlare județene și al municipiului București, conducerile unităților de învățământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art.9 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
MINISTRU,
Daniel Petru FUNERIU
București
Nr. 4292
Data 24.05.2011

About the Author

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You may also like these